Διακήρυξη του υπ’ 01/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη του υπ’ 01/2018 Ανοικτού
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για χρονικό διάστημα
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 460.000,00 € με
Φ.Π.Α. 24% ήτοι τριακοσίων εβδομήντα εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 370.967,74 € (άνευ ΦΠΑ) (CPV:90911200-8
-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)

 

Δείτε το αρχείο εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top