Περίληψη Διακήρυξης 10/2018

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2124/28-08-2018 ΑΔΑ: 6ΒΗΖ7Λ1-Γ3Κ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο18 (ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»Εκτιμώμενης αξίας 200.000,00Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ526 ΠΔΕ2014ΕΠ52600005,cpv : 45233120-6. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 161.221,24 € (δαπάνη Εργασιών,Γ.Ε.+Ο.Ε,απρόβλεπτα).

Δείτε την περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top