Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  20/12/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  14/12/2018

                       Αρ. Πρωτ : 341646/81602

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  20/12/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  10:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 334249/51853 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2.                                    340556/52753 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3.                                    334010/51807 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την δημιουργία και επιμέλεια δίγλωσσου ενημερωτικού υλικού και προμήθεια υλικού ανάδειξης της Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4.                                    334016/51808 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την δημιουργία δύο (2) δυναμικών ιστοσελίδων ανάδειξης της Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5.                                  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 398702/64832 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με       την παρ. 5 του άρθρου 219 Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Κορινθίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6.                                    329949/65078 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.                                    338168/66705 Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8.                                    332161/65566 Έγκριση ανάθεσης των εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9.                                    331681/65476

 

έγκριση: 1)      δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή εκπόνησης/σύνταξης μελέτης φωτοσήμανσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου Ν. Κορινθίας.

 

2)  ορισμού του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Κορινθίας κου. Γιαννακού Βασιλείου του Δημητρίου (ως υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή εκπόνησης/σύνταξης μελέτης φωτοσήμανσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου.

 

3) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του υπολόγου Γιαννακού Βασιλείου του Δημητρίου) με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31/1/2019.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.                               340343/67177 «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2480/27-09-2018 (ΑΔΑ:6ΔΗΘ7Λ1-6ΣΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς τα δρομολόγια που παρατάθηκαν και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. οίκ. 153145/29798/18-06-2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV003278743) σύμβαση με την  «ΚΤΕΛ Κορινθίας ΑΕ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.                               340354/67180 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της υπ’ αριθ.2480/27-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΔΘΗ7Λ1-6ΣΜ) κατ’ εκτέλεση του άρθρου 21 του Ν.4563 (ΦΕΚ 169/Τ.Α΄/20-09-2018).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.                               340615/67237 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της υπ’ αριθ.2480/27-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΔΘΗ7Λ1-6ΣΜ) κατ’ εκτέλεση του άρθρου 21 του Ν.4563 (ΦΕΚ 169/Τ.Α΄/20-09-2018).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.                               325240/64265 Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 1 (ΠΡΩΤΕΥΟΝ) ΠΕΡΑΧΩΡΑ-ΠΙΣΙΑ-ΣΧΙΝΟΣ –ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14.                               340300/67167 Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 295960/58173/5-11-2018 σύμβασης ως προς την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη σύμβαση για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15.                               341038/67358 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.                             ΛΑΚΩΝΙΑ 302898/41821 Έγκριση  Δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΟΤΕ για την εκτέλεση του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.                               336857/46707 Έγκριση του 1ου πρακτικού Δημοπρασίας της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 -ΚΡΟΚΕΕΣ -ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.                               294648/40787 Έγκριση 3ου/8.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα πλαίσια διενέργειας Ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (άγονων δρομολογίων), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, συνολικού π/υ 476.085,60 € (συμπ.ΦΠΑ) και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

19.                               323513/44679 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή σφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,               

ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

20.                             ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

73191 Έγκριση  παράτασης προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΒΕΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΩΛΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΩΝΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.                               2380 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. Α331/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

22.                               2589 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της  Περιφέρειας Πελοποννμήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας κατά την δικάσιμο στις 16-01-2019 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.                               70723 Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

24.                               68889 Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΩΡΙΟ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

25.                               74064 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

26.                               72152 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΣΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ ΜΕΧΡΙ ΠΗΓΩΝ (2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27.                               73563 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ , Τ.Κ. ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

28.                               71516 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ 1Η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΒΕΡΓΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

29.                               74106 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας « ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΕΛΛΑΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30.                               73778 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

31.                               73464/337982 Έγκριση πρακτικού για συγκρότηση επιτροπής .

ΔΑΟΚ

32.                               73575/338273 Έγκριση ανάθεσης επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσηνίας.

ΔΑΟΚ

33.                               65827 Έγκριση ανάθεσης για την αντικατάσταση λόγω διάβρωσης των σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο του Διοικητηρίου Π.Ε.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

34.                               72276 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των χώρων στέγασης της Π.Ε.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

35.                                 Διακήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, στη θέση ΄΄ΜΑΚΑΡΙΑ΄΄ του Δήμου Μεσσήνης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

36.                               74621 Έγκριση ανάθεσης για τον σχεδιασμό , διαμόρφωση και κατασκευή χώρων και γραφείων στο Διοικητήριο της Π.Ε.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

37.                               66378 Έγκριση  παράτασης των συμβάσεων που υπεγράφησαν στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 2/2017 διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) στη Μεσσηνία.

 

38.                             ΑΡΚΑΔΙΑΣ 335430/80138   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

39.                               335603/80163 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ.

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

40.                               337985/80695 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»  Προϋπολογισμού:  120.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600027

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

41.                               339177/80965 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ»

με συστημικό κωδικό 73415

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

42.                               339155/80959 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ -ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ»

με συστημικό κωδικό 73415

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

43.                               338903/80886   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΑΣΚΙΝΑΣ – ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ( ΦΑΣΗ Α΄)»  Προϋπολογισμού:  545.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ 20%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

44.                               335639/80167 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»  Προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ526

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

45.                               328560/78556 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΠΑΛΑΣ ΑΚΟΒΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

46.                               337018/80476 Έγκριση  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΒΑΣΚΙΝΑ-ΠΡΑΣΤΟΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

47.                               340281/81256 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

48.                               314828/75259   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

49.                               340128/81233 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

50.                               314661/75230 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΒΑΣΚΙΝΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

51.                             ΕΔΡΑΣ 317661/2455 Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

52.                               340244/2626 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 15-01-2019  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

53.                               330373/2575 Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

54.                               334656/2593 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 24-01-2019  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

55.                               335773/2595 Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου Τρίπολης.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

56.                               335903/2598 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 22-01-2019  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

57.                               339262/2625 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 22-01-2019  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

58.                               335896/2597 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 22-01-2019  καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

59.                               333913/79848 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΑΟΚ

60.                               291571/69776

 

Έγκριση του από 19-10-2018 Πρακτικού του Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΟΒΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ», προϋπολογισμού 195.000,00 €, χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 526, κωδ. έργου: 2014ΕΠ52600005

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

61.                               333009/79669 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 720.000,00 €, αρ. έργου: 2017ΕΠ02620001 (πρώην 2012ΕΠ02680034), αναδόχου: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62.                               335956/80228 Έγκριση  παραχώρησης για χρήση οικοπέδου του Συλλόγου των Απανταχού Κάτω Δαβιώτων στην Περιφέρειας  Πελοποννήσου για Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

63.                               323387/77417 Έγκριση Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καταγραφής και ηχογράφησης σε ηλεκτρονική μορφή cd παραδοσιακών τραγουδιών στην τσακώνικη διάλεκτο και σε ρυθμό της  ιδιορρυθμίας των βημάτων των τσακώνικων χορών.

 

64.                               337008/80473 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, απευθείας ανάθεση και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τριών μεταλλικών υδατοδεξαμενών στις τ.κ. Ξηροκαρύταινας Δήμου Γορτυνίας, Αγ. Ιωάννη Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Βιδιακίου Δήμου Γορτυνίας».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

65.                               338669/80820 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

66.                               342969/81890 Έγκριση  ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

67.                               342971/81891 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών , εργαλείων , υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών , προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων- μηχανημάτων έργου (ΜΕ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

68.                               343493/81968 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

69.                               344410/82176 Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της  παροχής με αριθμό 83604081, με ημερομηνία έκδοσης 05- 12-2018,του εγγειοβελτιωτικού έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

70.                               332329/795347 Έγκριση Παράτασης μίσθωσης ακινήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου- Π.Ε. Αρκαδίας και επεκτάσεις μισθώσεων παρακείμενων οικημάτων σε ήδη εγκατεστημένες υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

71.                               340711/81349 Έγκριση της απογραφής της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2016 και έγκριση ισολογισμού έναρξης στις 01-01-2017 ”

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

72.                                 Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των δράσεων 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENERMOB και 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENERMOB

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top