Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Πελοπόννησος» 2014-2020, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 284,52 εκατ. €, εκφράζει τις βασικές κατευθύνσεις της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των στόχων των δυο Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), που το συγχρηματοδοτούν, ήτοι του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.

Η στρατηγική του ΕΠ «Πελοπόννησος», σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της Περιφέρειας που πρέπει να καλυφθούν κατά την περίοδο 2014-2020, επικεντρώνεται στους παρακάτω τέσσερεις (4) βασικούς τομείς, οι οποίοι δεσμεύουν περισσότερο του 90% των πόρων του ΕΤΠΑ και σχεδόν το 100% των πόρων του ΕΚΤ του ΕΠ.

  1. Ανταγωνιστικότητα / Επιχειρηματικότητα, με εστίαση σε εξειδικευμένες δράσεις, άμεσα συνδεόμενες με τα ιδιαίτερα προβλήματα και χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας.
  2. Καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη, για αντιμετώπιση / άμβλυνση των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας, της οικονομικής ύφεσης και δημοσιονομικής δυσπραγίας.
  3. Προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, σε άμεση σύνδεση με τον τουρισμό.
  4. Προσπελασιμότητα / υποδομές και υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών, για τη σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την υπόλοιπη Χώρα και την Ευρώπη.

Η παραπάνω στρατηγική του ΕΠ «Πελοπόννησος» είναι συνεπής με την στρατηγική «Ε 2020», εστιάζοντας στα αναπτυξιακά προβλήματα και τις προοπτικές της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συγκεκριμένη στρατηγική του Προγράμματος εξειδικεύεται στους παρακάνω πέντε (5) κύριους Άξονες Προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 278,65 εκατ. €, το 98% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, εκτός των δυο Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας, (ΑΠ5 και ΑΠ6).

  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη 41,00 εκατ. €.
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α: Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό κοινωνική ένταξη, με συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ, δημόσια δαπάνη 79,57 εκατ. €.
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β: Για υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως Υγείας – Πρόνοιας και Εκπαίδευσης, με συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη 25,00 εκατ. €.
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Για την προστασία και ανάδειξη (προβολή) του φυσικού και ανθρωπογενούς (πολιτιστικού) περιβάλλοντος, άμεσα συνδεόμενη με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με δημόσια δαπάνη 60,62 εκατ. €.
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Για την ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών, με συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, δημόσια δαπάνη 72,46 εκατ. €.

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X