Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Και Συντήρηση Του Συστήματος Οδοφωτισμού Στο Εθνικό Και Επαρχιακό ΔίκτυοΤης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Με Εξοικονόμηση Ενέργειας Σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης(ΣΕΑ) Με 12Ετη Διάρκεια

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ»,προϋπολογισμού 9.201.209,73 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Δείτε εδώ τη περίληψη της Διακήρυξης

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 9,201,209.73
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Αρκαδίας, Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Λακωνίας, Π.Ε. Μεσσηνίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019
  • ΑΔΑ: 7ΝΛ27Λ1-ΧΒ8
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 228703/56259 / οικ
Scroll to Top