Επείγουσες Εργασίες Καθαρισμού Κοιτων Ενίσχυση Πλευρικών Αναχωμάτων Ποταμών, Χειμάρρων Και Ρεμάτων Γεωγραφικής Περιφέρειας Δήμου Μονεμβασιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12Ο
ΤΟΥ Π∆Ε ΣΑΕΠ 526 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2014ΕΠ52600023 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 24,800.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Λακωνίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: 64ΝΡ7Λ1-39Ψ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 317340/42632
Scroll to Top