Επιλογή Αναδόχου Για Την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Προς Κάλυψη Αναγκών Των Υπηρεσιών Έδρας Και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει
ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής, η οποία θα προκύπτει από ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια υγρών
καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 177.741,94 €
χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 220,400.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Καύσιμα – Λιπαντικά
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: 6ΤΛ17Λ1-ΤΞΡ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 304180/73415

Σχετικά Αρχεία

Scroll to Top