ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ.ΠΕΛ/ΣΟΥ:Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης. (CPV: 30192700-8)

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

β. Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

γ. της αριθμ. 2141/98 Απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).

δ. της αριθμ. 4683/98 Απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ»

ε. του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ140/Β/18-2-98).

στ. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα  πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σκοπεύει να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη γραφικής ύλης για τις υπηρεσιακές ανάγκες των τμημάτων του για το έτος 2020.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση της αναγκαίας γραφικής ύλης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Αναγκαίες προμήθειες Ποσότητα

(Τεμάχια)

Χαρτί Φωτ/κό Α4, κιβώτιο 40
Χαρτί Φωτ/κό Α3, κιβώτιο 1
Θήκη Διαφανής 0.03mm με άνοιγμα επάνω (συσκευασία των 50) 5
Υποφάκελοι με έλασμα Α4 (Συσκευασία των 50)-πορτοκαλί 10
  Υποφάκελοι με έλασμα Α4 (Συσκευασία των 50)- μπλε 5
  Σελιδοδείκτης Post-It – 3M – 686-Pwav 2 4Χρωματα 10
Αυτοκόλλητα Χαρτάκια post-it 76X76mm 10
Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 38X51mm            7
Κύβος Σημειώσεων 5
Κλασέρ SKAG SYSTEMS 4/32 – Μαύρα 50
Κλασέρ SKAG SYSTEMS 8/32 – Μαύρα 300
Κλασέρ SKAG SYSTEMS 8/32 – Πορτοκαλί 50
Κλασέρ SKAG SYSTEMS 4/32 – Πορτοκαλί 10
Μολύβια ΗΒ 50
Συρραπτικό Χειρός 24/6           3
Σύρματα συρραπτικού 24/6 (κουτί 1000) 5
Σύρματα συρραπτικού No.10 (κουτί 1000) 5
Σύρματα συρραπτικού No.64 (κουτί 1000) 5
Μαρκαδόρος Υπογράμμισης – κίτρινα 10
Μαρκαδόρος Υπογράμμισης – πορτοκαλί 10
Μαρκαδόρος Διαφανειών και για CD 20
Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Αrtline 700- μπλε 20
Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Αrtline 700- κόκκινο 10
Κουτί Αδρανούς Αρχείου μικρό 10
Κουτί Αδρανούς Αρχείου μεγάλο 10
Κουτί Αρχείου Ιωνία Ρ7 με λάστιχο (Λευκό ή Κραφτ) 20
Ψαλίδι μεγάλο 2
Μηχανικά μολύβια 5
  Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 50mmx66m Διάφανη Χαμηλού Θορύβου 5
Κολλητική Ταινία Διάφανη           5
Διορθωτική Ταινία Pelican 15
Μύτες για μηχανικό μολύβι 0,70mm 5
Γόμα (λευκή) 5

 

 Μηχανική ξύστρα μολυβιών με μανιβέλα 3
 Topstick 8720 – Αυτοκόλλητες Ετικέτες (210x297mm) 5
 Topstick 8722 – Αυτοκόλλητες Ετικέτες (192x61mm) 5
 Topstick 8708 – Αυτοκόλλητες Ετικέτες (70×42,3mm) 5
 Faber Castell Στυλό Διαρκείας Gold Μπλε 50
 Pilot G-2 στυλό διαρκείας Κόκκινο          50
 Μπλε μελάνι για σφραγίδες / ταμπόν 5
Διαχωριστικά Α4 πλαστικά Αλφαβητικά (ελληνικά)  5
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 πλαστικά των 10 Θεμάτων 20
Διαχωριστικά χρωματιστά Α4 πλαστικά των 12 Θεμάτων 20
 Φάκελοι Αλληλογραφίας Σακούλες Άσπρο με αυτοκόλλητο 16×23 cm (Συσκευασία 250) 2
 Φάκελοι Αλληλογραφίας Σακούλες Άσπρο με αυτοκόλλητο 19×26 cm (Συσκευασία 250) 2
 Φάκελοι Αλληλογραφίας Σακούλες Άσπρο με αυτοκόλλητο 25×35 cm (Συσκευασία 250) 2
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

H σχετική σύμβαση προμήθειας των υλικών – ειδών θα τεθεί σε εφαρμογή με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και λήγει με την παράδοση και παραλαβή της προαναφερθείσας γραφική ύλης από το αρμόδιο όργανο του ΠΤΑ ΠΠ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον κωδικό «64.07.03» Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείων», του προϋπολογισμού του ΠΤΑ ΠΠ έτους 2020.

 

Ο ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σε εφάπαξ με την παράδοση και παραλαβή της ανωτέρω γραφικής ύλης:

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).

Το συμβατικό τίμημα θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΠΤΑΠΠ, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων ή άλλων Οργανισμών (ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% και ΑΕΠΠ 0,06%). Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

 1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου», και περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική – οικονομική προσφορά ανά τεμάχιο / κουτί αλλά και τη συνολική οικονομική προσφορά για τα προς προμήθεια είδη, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις.

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 2141/98 Απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98) και του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λυκούργου 5, Τ.Κ.: 22132, Τρίπολη.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια με παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον επιθυμούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, την Τρίτη στις 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ., στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λυκούργου 5, Τ.Κ.: 22132, Τρίπολη.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ.Ρουμελιώτη Γεώργιο Δ/ντή ΠΤΑΠΠ ή κα Ελένη Μανωλοπούλου, Προϊσταμένη Τμ.Οικονομικών Υπηρεσιών του ΠΤΑΠΠ στο τηλέφωνο 2710 234910 ή μέσω email στο info@ptapel.gr.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΠΤΑ ΠΠ

 

Παναγιώτης Νίκας

 

Στοιχεία Δημοσίευσης

 • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2,800.00
 • Περιφερειακή Ενότητα:
 • Κατηγορία: Προμήθειες
 • Τύπος: Χαρτικά – Γραφική Ύλη – Εκτυπώσεις
 • Είδος Διαγ/σμού:
 • Ημ/νία Έκδοσης: Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020
 • Ημ/νία Λήξης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020
 • ΑΔΑ: 6ΜΣΔΟΡΡΡ-21Κ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου:

Σχετικά Αρχεία

Scroll to Top