Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα , το μεν πρώτο με κωδ. απασχόλησης 101 ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού το δε δεύτερο με κωδικό απασχόλησης 102 ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού , για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (31.03.2022), με σκοπό την και μόνο την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου: «Inherit – Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage / Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για τη διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσσιας φυσικής κληρονομιάς» του
Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αυτού αλλά και του συντονισμού που απαιτείται μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( ως επικεφαλής εταίρος) και των λοιπών εταίρων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση ΠΕ

Αίτηση ΤΕ

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις, Μισθώσεις
  • Τύπος: Ανάθεση Υπηρεσιών
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2019
  • ΑΔΑ: Ω7ΨΓ7Λ1-ΖΚΩ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 231352/56792

Σχετικά Αρχεία

Scroll to Top