ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4635 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. 95189 ( Β’ 3961). Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, εκπονείται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΠΑ της Περιφέρειας … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.