Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – GreenBuilding”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GREEN BUILDING ME ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν08 -2020 επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση ευφυών τεχνικών ενεργ. αναβ. κτηρίων GREEN BUILDING ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ   Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη έχει τροποποιηθεί 1. Ως προς το εδάφιο 2.2.6 ( Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας & Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – GreenBuilding”..