Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – GreenBuilding”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GREEN BUILDING ME ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν08 -2020 επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση ευφυών τεχνικών ενεργ. αναβ. κτηρίων GREEN BUILDING ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη έχει τροποποιηθεί

1. Ως προς το εδάφιο 2.2.6 ( Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας & Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) της παρ. 2.2. του άρθρου 2 της Διακήρυξης

2. Ως προς την παρ. 1.5 (Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 1)

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση τροποποίησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Τροποποίηση εδαφίου 2.2.6 της παρ. 2.2. του άρθρου 2 & παρ. 1.5 του άρθρου 1 της Διακήρυξης Νο 8/2020 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ»

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top