Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – GreenBuilding”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GREEN BUILDING ME ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν08 -2020 επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση ευφυών τεχνικών ενεργ. αναβ. κτηρίων GREEN BUILDING ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη έχει τροποποιηθεί

1. Ως προς το εδάφιο 2.2.6 ( Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας & Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) της παρ. 2.2. του άρθρου 2 της Διακήρυξης

2. Ως προς την παρ. 1.5 (Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 1)

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση τροποποίησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Τροποποίηση εδαφίου 2.2.6 της παρ. 2.2. του άρθρου 2 & παρ. 1.5 του άρθρου 1 της Διακήρυξης Νο 8/2020 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ»

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top