Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση!

Ανακοινώσεις

Κενές θέσεις φαρμακείων Π.Ε.Κορινθίας

Σας γνωστοποιούμε τις κενές θέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως 31/12/2019 στη Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης εδώ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ)

ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019

Δείτε το ΦΕΚ εδώ ΑΣΕΠ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για τo έργo : «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού σχολείου Σκαφιδακίου» Π.Ε. Αργολίδας Προϋπολογισμού 17.484,00 με ΦΠΑ (14.100,00 € χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 3521/2019 «Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για

Scroll to Top