ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021-2027 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
Scroll to Top