Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Έγκριση των υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) έγκριση τελικών πινάκων αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμ. 827/04-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνονται α) τα υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Λακωνίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη ανάδειξης τμήματος ποταμού Ευρώτα από παλαιά γέφυρα έως παραπόταμο Κνακίωνα»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Η ΠΕ Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412/16για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΑΠΟ ΠAΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΚΝΑΚΙΩΝΑ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 564.342,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προμήθεια Εξοπλισμού & Υλικών Εκτάκτων Αναγκών για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων σε ΤΑΞΙ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ., σύμφωνα με τον Ν.4070/12.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων σε ΤΑΞΙ  ΕΙΔ.ΜΙΣΘ., σύμφωνα με τον Ν.4070/12. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Scroll to Top