ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην ΔΑΟΚ Κυπαρισσίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
6. Την αριθµ. πρωτ. 2170/01-2-2018 (AΔΑ:ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την «Κατανοµή ποσού έως 20.100.000,00€ σε
Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23731/30-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5303/80845/07-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΨΦ4653ΠΓ-ΗΩΨ) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του
Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2181/14/τ.Β΄/12-6-2018.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5593/84991/15-06-2018 (ΑΔΑ:7ΖΑ94653ΠΓ-ΚΩΦ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Κατανομή εποχικού
προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34285/160243/18-6-2018 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που εδρεύει
στην Κυπαρισσία του Νομού Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top