ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5593/84991/15-6-2018 (ΑΔΑ:7ΖΑ94653ΠΓ-ΚΩΦ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Κατανομή εποχικού
προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:5303/80845/7-6-2018 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος δακοκτονίας έτους
2018», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2181/τ.Β΄/12-6-2018
5. Την αριθµ.: 2170 /01-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την «Κατανοµή ποσού εώς 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της
Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
6. Την αριθμ. 6569/679527/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 60 /ημερομίσθια συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της –
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top