Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου-Γεωτρήσεις»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου-Γεωτρήσεις»

Καταληκτική ημερομηνία: 1-10-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 76187

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
EΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 -2018
Project_Financial_Proposal_art_030918
Προϋπολογισμός Γεωτρήσεις
ΣΑΥ Γεωτρήσεις_signed
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γεωτρήσεις
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γεωτρήσεις
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ σε doc)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ σε pdf)_signed
ΦΑΥ Γεωτρήσεις

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top