Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Α΄ ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Α΄ ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ»

Καταληκτική ημερομηνία: 11-10-2018, ημέρα Πεμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 322.580,65 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 76570

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΦΑΥ αγιος φλωροςΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ΖώνηΣΑΥ ΓοεβΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Α ΖώνηΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_Α ΖώνηEΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 -2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣProject_Financial_Proposal_art_130918

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top