Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο : «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της “Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης” ως προς την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top