ΔΕΗ ΑΗΣ Α’ Ανακοίνωση

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 20 – 6 – 2018

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου6 της υπ’αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
(ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ)
ΔΕΗ Α.Ε
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30, 104 32, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε,
KΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ)
ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ , ΤΚ 22200,
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΟΤΑ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ(ΝΟΜΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 22151
ΦΑΞ
27910 24392

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με καύσιμο λιγνίτη και εγκατεστημένη ισχύ 300 MWe

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 22175
ΦΑΞ
27910 24392
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
n.panagiotopoulos@dei.com.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 22151 εσ. 32667
ΦΑΞ
27910 24392

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. Σπαθή
Βοηθός Δ/ντρια Μόνιμης Ομάδας
Αδειοδοτήσεων, Περιβάλλοντος και
Τοπογραφήσεων
210 82 39 928
a.spathi@dei.com.gr
K. Νικηφορίδης
Τομεάρχης ΜΟΑΠΤ/Α
210 82 12 535
k.nikiforidis@dei.com.gr
Κ. Σακκά
ΜΟΑΠΤ/Α, Χημικός
210 82 12 535
k.sakka@dei.com.gr
Α. Λουλούδη
ΜΟΑΠΤ/Α, Χημικός Μηχανικός
210 82 12 535
a.louloudi@dei.com.gr

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Στο χώρο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, λειτουργεί μια (1) Λιγνιτική Ατμοηλεκτρική Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι συνδεδεμένη στο Εθνικό Ηλεκτρικό Δίκτυο από το 1976. Η εγκατεστημένη ισχύς Της Μονάδας είναι 300 MWe με καύσιμο λιγνίτη και δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας 20 MWth στη πόλη της Μεγαλόπλης μέσω τηλεθέρμανσης.
Η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ΙΙΙ περιλαμβάνει με τον εξοπλισμό της:
– έναν ατμοστρόβιλο τριών βαθμίδων πίεσης με την αντίστοιχη γεννήτρια
– συγκρότημα υγρής αποθείωσης καυσαερίων
– δυο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έκτακτης ανάγκης με καύσιμο ντίζελ
– αντλιοστάσιο με δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας 20 MWth .
Η Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, λειτουργεί σε 24ωρη βάση σε μεταβλητό φορτίο, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) για την ασφαλή, σταθερή και οικονομικότερη εκμετάλλευση ολόκληρου του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του διασυνδεδεμένου Συστήματος.
Ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιείται λιγνίτης της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή θερμογόνο δύναμη, υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και θείο και μέση περιεκτικότητα σε τέφρα. Επιπλέον, για τον εμπλουτισμό του λιγνίτη χρησιμοποιείται λιθάνθρακας και ο οποίος μεταφέρεται με ταινιόδρομους στην αυλή λιγνίτη.
Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως βοηθητικό καύσιμο, πετρέλαιο ντίζελ, των εκάστοτε κρατικών προδιαγραφών, για την έναυση της Μονάδας και τη συντήρησης της φλόγας στο φλογοθάλαμο όταν αυτό απαιτείται καθώς και ασβεστόλιθος (CaCO3) ως μέσο αντίδρασης στη διαδικασία Αποθείωσης των καυσαερίων της Μονάδας III.
Οι παραλαβές ντίζελ πραγματοποιούνται με βυτιοφόρα οχήματα με κυμαινόμενη συχνότητα ανά μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του σταθμού. Στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ είναι εγκατεστημένη μια Δεξαμενή Αποθήκευσης Πετρελαίου (Δ.Α.Κ), ωφέλιμης χωρητικότητας 3.600 m3, η οποία περιβάλλεται από λεκάνη ασφαλείας για περίπτωση αστοχίας. Για την πλήρωση της δεξαμενής χρησιμοποιούνται δυο αντλίες, η μια εφεδρική. Σημειώνεται ότι, η εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου πληροί τις προβλέψεις περί ασφαλούς και καλής λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15Α/17.2.87).
Προϊόν της λειτουργίας του Σταθμού είναι ηλεκτρικό ρεύμα υπό υψηλή τάση 150 KV, το οποίο διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο εθνικό δίκτυο μεταφοράς
Με βάση την KYA 172058/17.02.2016 (ΦΕΚ 354Β) που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 04ης Ιουλίου 2012, από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ (Μονάδα ΙΙΙ), μόνο το πετρέλαιο ντίζελ εμπίπτει στις διατάξεις περί κοινοποίησης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορία κινδύνου του καυσίμου ντίζελ συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.
Ονομασία προϊόντος
CAS number ουσίας
Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου
Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο
Ντίζελ
(κίνησης)
Χαμηλού θείου
68334-30-5
Εύφλεκτο Υγρό 3
Οξεία τοξικότητα 4
Ερεθισμός δέρματος 2
Καρκινογόνο 2
STOT RE 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1
Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2
Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)
Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)
Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)
Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)
Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)
H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)
Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ (π.χ. υδρογόνο, οξυγόνο, ασετιλίνη, διάφορα χημικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172058/2016 – ΦΕΚ 354Β’ ).
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top