ΔΕΗ ΑΗΣ Β’ Ανακοίνωση

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 20 – 6 – 2018

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου6 της υπ’αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
(ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ)
ΔΕΗ Α.Ε
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30, 104 32, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε,
KΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ)
ΘΕΣΗ ΚΟΥΒΕΛΙΑ , ΤΚ 22200,
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΟΤΑ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ(ΝΟΜΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 25157
ΦΑΞ
27910 25160

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με Μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 300 MWe για καύση τοπικού λιγνίτη (Μονάδα IV), καθώς και Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου καθαρής ισχύος (υπό συνθήκες ΙSO) 845 MWe, για καύση Φυσικού Αερίου (νέα Μονάδα V).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 25157
ΦΑΞ
27910 25160
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
l.lampropoulos@dei.com.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 25158
ΦΑΞ
27910 25160

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. Σπαθή
Βοηθός Δ/ντρια Μόνιμης Ομάδας
Αδειοδοτήσεων, Περιβάλλοντος και
Τοπογραφήσεων
210 82 39 928
a.spathi@dei.com.gr
K. Νικηφορίδης
Τομεάρχης ΜΟΑΠΤ/Α
210 82 12 535
k.nikiforidis@dei.com.gr
Κ. Σακκά
ΜΟΑΠΤ/Α, Χημικός
210 82 12 535
k.sakka@dei.com.gr
Α. Λουλούδη
ΜΟΑΠΤ/Α, Χημικός Μηχανικός
210 82 12 535
a.louloudi@dei.com.gr

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Εντός του γηπέδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, λειτουργούν:
η λιγνιτική μονάδα παραγωγής IV, εγκατεστημένης ισχύος 300 MWe η οποία τέθηκε σε λειτουργία και συνδέθηκε στο Εθνικό Ηλεκτρικό Δίκτυο το 1991. Ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιείται λιγνίτης της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή θερμογόνο δύναμη, υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και θείο και μέση περιεκτικότητα σε τέφρα.
η Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου (νέα Μονάδα V), μέγιστης καθαρής ισχύος 811 MWe (σε συνθήκες αναφοράς: θερμοκρασία 15°C, σχετική υγρασία 60% και βαρομετρική πίεση 970mbar), με καύσιμο το Φυσικό Αέριο.
Οι Μονάδες IV και V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, λειτουργούν σε 24ωρη βάση σε μεταβλητό φορτίο, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το ΔΕΣΜΗΕ για την ασφαλή, σταθερή και οικονομικότερη εκμετάλλευση ολόκληρου του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος.
Ως βοηθητικό καύσιμο, χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ, των εκάστοτε κρατικών προδιαγραφών για την έναυση της Μονάδας IV, καθώς και για τη συντήρηση της φλόγας στο φλογοθάλαμο σε περίπτωση κακής ποιότητας λιγνίτη. Επίσης, για την κεντρική θέρμανση των κτιρίων του Σταθμού όταν ο Λέβητας είναι εκτός λειτουργίας.
Επιπρόσθετα, το πετρέλαιο ντίζελ αποτελεί καύσιμο για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) έκτακτης ανάγκης (Black Start Diesel Generators), αποκλειστικά για τις ανάγκες εκκίνησης της νέας Μονάδας V από νεκρό δίκτυο, αλλά και ομαλής παύσης υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια τόσο από την παραγωγή (εσωτερική πηγή), όσο από το δίκτυο (εξωτερική πηγή) δηλαδή σε περιπτώσεις “black out”.
Οι παραλαβές ντίζελ πραγματοποιούνται με βυτιοφόρα οχήματα με κυμαινόμενη συχνότητα ανά μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του σταθμού και οδηγούνται στη Δεξαμενή Αποθήκευσης Πετρελαίου (Δ.Α.Κ), ωφέλιμης χωρητικότητας 2.994 m3 , η οποία περιβάλλεται από λεκάνη ασφαλείας για περίπτωση αστοχίας. Για την πλήρωση της δεξαμενής χρησιμοποιούνται δυο αντλίες, η μια εφεδρική. Σημειώνεται ότι, η εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου πληροί τις προβλέψεις περί ασφαλούς και καλής λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15Α/17.2.87).
Προϊόν της λειτουργίας της Μονάδας IV είναι ηλεκτρικό ρεύμα υπό υψηλή τάση 150 KV, το οποίο διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο εθνικό δίκτυο μεταφοράς, ενώ προϊόν της λειτουργίας της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου V, είναι ηλεκτρική ενέργεια υπό υψηλή τάση 400 kV.
Με βάση την KYA 172058/17.02.2016 (ΦΕΚ 354Β) που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 04ης Ιουλίου 2012, από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ (Μονάδες ΙV, V), μόνο το πετρέλαιο ντίζελ εμπίπτει στις διατάξεις περί κοινοποίησης
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες κινδύνου του καυσίμου ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.
Ονομασία προϊόντος
CAS number ουσίας
Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου
Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο
Ντίζελ
(κίνησης)
Χαμηλού θείου
68334-30-5
Εύφλεκτο Υγρό 3
Οξεία τοξικότητα 4
Ερεθισμός δέρματος 2
Καρκινογόνο 2
STOT RE 2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1
Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2
Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)
Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)
Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)
Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)
Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)
H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)
Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ (π.χ. υδρογόνο, οξυγόνο, διάφορα χημικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172058/2016 – ΦΕΚ 354Β’ ).
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Γενική Δ/νση Ενέργειας – Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top