Δημοσιοποίηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

Με την υπ’αριθμ. Φ26.2/637/10-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας), χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρία «ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ Ο.Ε.», με έδρα στη θέση «Αγ.Χαράλαμπος» του Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ : 72Υ87Λ1-80Ω).

Η παραπάνω άδεια χορηγήθηκε στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.3054/2002 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές της Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών όρων του άρθρου 22 και των γενικών όρων του άρθρου 18 αυτής .

Με την παρούσα δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος, εφόσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον, έχει τη δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης, η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας , εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top