Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Με την υπ’ αριθμ. 1787/15-06-2018 (ΑΔΑ: 6Ο897Λ1-ΔΓΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), ανανεώθηκε η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με έδρα την Τ.Κ. Αγίου Ανδριανού, της Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, του Δ. Ναυπλιέων, της Π.Ε. Αργολίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, δηλ. μέχρι τις 15-06-2022.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης. Η παραπάνω προσφυγή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή τη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306 Β’/16-09-2005) «Κανονισμός Αδειών» Υπ. Απόφασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 15_06_2018

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top