Διαγωνισμός για προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, φαξ, πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, φαξ, πολυμηχανημάτων (γνήσια των εταιρειών κατασκευής των Μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ(ΑΔΑ: 7ΔΡΗ7Λ1-Μ5Χ) και το κείμενο του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε μορφή doc).

Δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ (και Μέρος VI Τελικές δηλώσεις).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top