Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας της ΠΕ Μεσσηνίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2019

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδένδρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς διάρκειας περίπου πέντε (5) μήνες έως 15
Νοεμβρίου 2019 σε ελαιώνες της περιοχής ευθύνης των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας με συνολικό αριθμό προστατευόμενων 10.945.336 ελαιοδένδρων που
αντιστοιχούν σε 5.472.668 ψεκαζόμενα.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή κατά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο. Κάθε εργολάβος μπορεί
να κάνει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του έργου. Προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος του Σμήματος/Σμημάτων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δέκα (10) μήνες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΢υστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων ΢υμβάσεων (Ε΢ΗΔΗ΢) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία έναρξης ….

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top