Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του ΚΕΔΔΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του ΚΕΔΔΥ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24131, μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top