Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του ΚΕΔΔΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και του ΚΕΔΔΥ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24131, μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top