Διακήρυξη για το Ε.Π. ΤΕΒΑ στην Αργολίδα

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «προμήθεια ειδών βρεφικών τροφών, ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Αργολίδα». Ο διαγωνισμός αποτελείται από τριάντα ένα (31) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα (είδη) καθώς και για όλα τα Τμήματα (είδη). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 612.401,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολης προσφορών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την περίληψη…

Δείτε το Ευρωπακό Ενιαίο Έντυπο Προμηθειών

Δείτε την διευκρίνηση για βόειο κρέας

Δείτε την διευκρίνηση για το πιστοποιητικο ανάλυσης

Δείτε την διευκρίνηση για παραδόσεις νωπών προϊόντων

Δείτε τη διευκρίνηση για έγγραφα νομιμοποίησης

Δείτε τη διευκρίνηση για εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων φορέων

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top