ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 877/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ», πρ/σμού : 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.119,80 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) .
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο). Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-60433,432, FAX: 27523-60452.
2. Η Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ .
Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1η Τάξη Πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 323,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 02.03.071.9483.0001,.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top