Ηλεκτρονικός Ανοικτός κάτω των ορίων διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και των ΝΠΔΔ του Νομού Μεσσηνίας»

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και των ΝΠΔΔ του Νομού Μεσσηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 90.625,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 45821

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

 

11/09/2017

16:00

 

04/10/2017

16:00

 

10/10/2017

10:00 π.μ.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της περίληψης αυτής.

Διακήρυξη

Περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top