Ηλεκτρονικός Ανοικτός κάτω των ορίων διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και των ΝΠΔΔ του Νομού Μεσσηνίας»

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και των ΝΠΔΔ του Νομού Μεσσηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 90.625,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 45821

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

 

11/09/2017

16:00

 

04/10/2017

16:00

 

10/10/2017

10:00 π.μ.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της περίληψης αυτής.

Διακήρυξη

Περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top