Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει 2ο ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 4.486.723,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης για τα άγονα Τμήματα του αρχικού διαγωνισμού α/α 1,2,3 & 4 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την περίληψη

Δείτε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top