Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2898/12-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΙΕ7Λ1-Α31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ή ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ »,Εκτιμώμενης αξίας 462.300,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ526 ΠΔΕ2014ΕΠ52600005, cpv 45233120-6. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό:372.800,47 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top