Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/10-01-2019 (ΑΔΑ:7ΧΔΔ7Λ1-ΦΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας 1.700.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ026 ΠΔΕ2018ΕΠ02600003, cpv 45210000-2. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό: 1.346.214,14 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top