Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 390/1-03-2018 ΑΔΑ: ΩΙ1Π7Λ1-ΘΡΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10 (ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)».Εκτιμώμενης αξίας 1.835.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 1.478.618,41 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top