Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο: «προμήθεια ειδών βρεφικών τροφών, ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Αργολίδα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για τα είδη Βασικής υλικής συνδρομής, παιδικές και βρεφικές τροφές και παντοπωλείου και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο). Ο διαγωνισμός αποτελείται από είκοσι πέντε (25) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα (είδη) καθώς και για όλα τα Τμήματα (είδη). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 493.372,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV: 33711430-0, 33711610-6, 39831200-8, 39831300-9, 39832000-3, 33711710-7, 33711720-0, 15884000-8, 15511700-0, 15511600-9, 15111200-1, 15113000-3, 15411110-6, 03221210-1, 03212211-2, 15540000-5, 15831200-4, 15851100-9, 15331425-2, 15511600-9, 15612100-2, 03211300-6, 15831600-8, 15861000-1).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top