Περίληψη διακήρυξης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 59/16-01-2018 ΑΔΑ: 6ΜΗΔ7Λ1-ΟΩΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019) ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο20 (ΑΡΓΟΣ-ΝΕΑ ΚΙΟΣ) », Εκτιμώμενης αξίας: 835.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 673.365,79€ (δαπάνη
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top