ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2015

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1167/18-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ –
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ:
Συντήρηση Συνδετήριας της Ε.Ο Νο 70 (Άργος- Ναύπλιο) με την Επαρχ. Οδό Νο 3 (Ναύπλιο-Ν. Κίος) –
Είσοδος Δαλαμανάρας», πρ/σμού : 340.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία
εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 276.371,51 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) .
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη
μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100
Ναύπλιο) μέχρι τις 09/07/2015. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-60433,432, FAX:
27523-60452.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα τύπου Β’ ,όπως εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. 67/2015 (ΦΕΚ 664 Β΄/21-04-2015) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00
π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .
Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης [άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)].
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη Πτυχίου και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.529,00 ΕΥΡΩ με
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ 2013ΕΠ02600005.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top