ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1352/ 25 -07-2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις
τεχνικών –αντιπλημμυρικών Π. Ε.Αργολίδας», πρ/σμού:350.000,00 € με (Αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.),. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό:
284.535,76 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε
έντυπη μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου-
Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι τις 28-08-2014. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας
τηλ.:27523-60433,432, FAX: 27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα τύπου Β’ ,όπως εγκρίθηκε με
την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897 Β΄/15-11-2013 ) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2α Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής
των προσφορών: 10:00 π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .
Tο σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης [άρθρο 5 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ)].
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, ,1η και 2η τάξη
Πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ α2) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., με έδρα το Νομό και ένα
δεύτερο Νομό που αναφέρεται στην βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η και 3η
τάξη Πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.691,00
ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα(9) μήνες.
7.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 3071.9452.0001
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top