ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας για το σχολικό έτος 2014-2015, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αργολίδας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 2.716.833,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/8/2014 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών στις 15:00μ.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια Επιτροπή, δημόσια στις 22/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στο κτίριο τη Π.Ε. Αργολίδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κτίριο Β΄ ισόγειο, Β΄ είσοδος, παρ.οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο, Αργολίδα).
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται εκτενέστερα στην αναλυτική προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, η οποία είναι διαθέσιμη από την Π.Ε. Αργολίδας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, παρ.οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο, Αργολίδα, πληροφορίες κος Μαραγκός Διονύσιος-κα Μάντζαρη Ελένη, κα Γκουμάκη Αθηνά (τηλ. επικοινωνίας 27523 – 60399-398-397).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση : http://ppel.gov.gr.
Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, ύστερα από έγγραφο αίτημα.
Τα έξοδα της δημοσίευσης του σχετικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης…

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top