Προκήρυξη Ηλεκτρονικού, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

Τακτικό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας.
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για μία Ομάδα.. Κριτήριο κατακύρωσης και για τις δύο (2) Ομάδες των υγρών καυσίμων είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο
υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top