Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρίες

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα, και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, στο ποσό των € 71.844,36, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top