Προμήθεια ασύρματου συστήματος προτεραιότητας (έκδοση εισιτηρίων προτεραιότητας) για τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ασύρματου συστήματος προτεραιότητας (έκδοση εισιτηρίων προτεραιότητας) για τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Το προΰπολογιζόμενο κόστος των απαιτούμενων υλικών του συστήματος ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το πρϋπολογιζόμενο κόστος των απαιτούμενων εργασιών για τον προγραμματισμό και την εγκατάσταση του ασύρματου συστήματος προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα ΤΚ 24131 μέχρι την 3/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.
Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top