ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές
προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα ΤΚ 24131, μέχρι την 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.
Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top