ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθ. 1190/15-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Δια βίου Μάθησης, παιδείας
και απασχόλησης Π.Ε. Αργολίδας με το συνημμένο σε αυτό πίνακα δρομολογίων.
2. Την με αρ. 782/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Το Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
4. Την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»,όπως
ισχύει.
5. Την με αρ. 59092/8407-07/03/2016 Απόφαση ανάληψης δαπάνης ΚΑΕ
02.03.192.0821.0001 με α/α καταχώρησης 153-08/03/2016 στο βιβλίο εγκρίσεων
και πληρωμών της ΥΔΕ Ν.Αργολίδας
Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένη
οικονομική προσφορά, για τα δρομολόγια του παρακάτω Πίνακα του
παραρτήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, με αίτηση, η
οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας μέχρι την Πέμπτη 28/04/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top