ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 24.194,70 € χωρίς ΦΠΑ, (30.001,43 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με τα δικαιώματα προαίρεσης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή για όλα τα Τμήματα. Τα οποία αναλύονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I της παρούσας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε την Πρόσκληση…

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top