ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016-2017

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017, από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια.

2. Τις υπ’ αρίθµ. 1809/11-9-2015, 1841/17-9-2015, 1986/6-10-2015, 2303/19-11-2015, 91/21-1-2016 & 92/21-1-2016 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικών προσφορών και Οικονοµικών προσφορών του ∆ιαγωνισµού και την κήρυξη των δροµολογίων: ΤΜΗΜΑ Ε (∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Τ), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16-17.

3. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ.108/10-9-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-16 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π.∆.60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/10-9-2015) και σύµφωνα µε την αρ. 31353/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 17-2-2016. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 24.00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top