ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ CPV 60130000-8

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια.
2. Τις υπ’ αρίθµ. 43/8-1-2016, 709/14-4-2016, 1203/16-6-2016, 1204/16-6-2016, 1177/16-6-2016, 1519/21-7-2016, 1822/9-9-2016, 2309/10-11-2016 & 2515/18-12-2016
Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προσωρινής και οριστικής κατακύρωσης µειοδοτών και την κήρυξη των
δροµολογίων:
ΤΜΗΜΑ Ε (∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Τε, Τα & Τστ), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια που δύναται να
προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017.
3. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ. 108/10-9-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων».
4. Το άρθρο 60 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 33/27-02-2016) Επείγουσες ρυθµίσεις για τη µεταφορά µαθητών.
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6-9-2016) Νέες ανάγκες µετά την προκήρυξη των διαγωνισµών.
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 περί νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων.
7. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ. 2908/13-9-2016 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την µεταφορά µαθητών».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π.∆.60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/10-9-2015) και
σύµφωνα µε την αρ. 31353/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών
Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10-02-2017. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19-02-2017 ηµέρα
Κυριακή και ώρα 24.00΄.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 157.286,02 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης και αφορά σε νέα
δροµολόγια όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α της παρούσας, καθώς και άγονα που κηρύχθηκαν µε τις προαναφερόµενες
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, κατόπιν δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής στο ∆ικτυακό τόπο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr
Καλούµε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για υποβολή προσφοράς να συµµετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επιλογή
αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δροµολογίων αυτών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και το Π.∆.60/2007.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top