ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.31353/15-7-2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, από την οποία προέκυψαν άγονα δροµολόγια.
2. Τις υπ’ αρίθµ. 43/8-1-2016, 709/14-4-2016, 1203/16-6-2016, 1204/16-6-2016, 1177/16-6-2016, 1519/21-7-2016, 1822/9-9-2016, 2309/10-11-2016, 2515/18-12-2016 & 270/17-3-2017 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προσωρινής και οριστικής κατακύρωσης µειοδοτών και την κήρυξη των δροµολογίων:
ΤΜΗΜΑ Ε (∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ T, Τα, Τε, Τστ & Τζ), καθώς και περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης για άγονα και τυχόν νέα δροµολόγια που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. 3. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ. 108/10-9-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων». 4. Το άρθρο 60 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 33/27-02-2016) Επείγουσες ρυθµίσεις για τη µεταφορά µαθητών. 5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6-9-2016) Νέες ανάγκες µετά την προκήρυξη των διαγωνισµών. 6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 περί νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων. 7. Την µε αρ. Φ.Ε.Κ. 2908/13-9-2016 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την µεταφορά µαθητών».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 α του Π.∆.60/2007 και σε εφαρµογή του άρθρου 2 περ. 2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ.108/10-9-2015) και σύµφωνα µε την αρ. 31353/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 27-03-2017. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 24.00΄.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 132.616,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιωµάτων προαίρεσης και αφορά σε νέα δροµολόγια όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα Α της παρούσας, καθώς και άγονα που κηρύχθηκαν µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, κατόπιν δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συµµετοχής στο ∆ικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top