Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χρόνος ανάγνωσης:

 

 

 

Τρίπολη

 

08-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 5517/1077
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29, όροφος 2ος, Τ.Κ.: 22131

Πληροφορίες: Κακλέα Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 2713-611602

e-mail: kaklea@arcadia.gr

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α 147/08.08.2016.
 2. Το άρθρο 63 παρ.2. του Ν.4415/2016 “Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 159/6-9-2016).
 3. Την υπ’ αριθμ 2400/11-06-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως ισχύει.
 4. Την με αριθ. 120453/45281/06-10-2015 (ΑΔΑ: 72Υ37Λ1-ΨΕΘ) διακήρυξη του ανοικτού  διεθνή  ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αρκαδίας.
 1. Τη με αρ. 86/1/02-01-2018 Απόφαση ανάληψης δαπάνης Ειδικού Φορέα 192 και Κ.Α.Ε. 0821.0001 με α/α καταχώρησης 1 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελ/σου, ΑΑ Βεβαίωσης 1 (ΑΔA Ψ51Γ7Λ1-ΒΙΠ).
 2. Το συνημμένο σε αυτό πίνακα νέων δρομολογίων τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του παραπάνω διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις  11/ 01 /2018  , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αρκαδίας όπως αυτά φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνουν:

 1. Τους κωδικούς των δρομολογίων για τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση.
 2. Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θα εκτελέσει το κάθε δρομολόγιο.
 3. Ότι στην περίπτωση  που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:
  • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.
  • Πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από το οποίο θα προκύπτει ότι το διατιθέμενο όχημα διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
  • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Στην περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας “περί ναρκωτικών”, της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής και της σύστασης συμμορίας ή υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα παραπάνω και ότι θα προσκομίσουν το απόσπασμα ποινικού μητρώου μόλις αυτό εκδοθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να καταθέσουν και φωτοτυπία της αίτησης περί έκδοσης του ανωτέρω αποσπάσματος.
  • Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ επιβατικών και Άδεια Οδικού Μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες Λεωφορείων.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 20% περί τροποποίησης δρομολογίων.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Αρκαδίας στα τηλ. 2713-611602, 610 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Αρκαδίας, στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Συν/να: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top