ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα με αριθ. 1686/27-04-2015 & 1709/05-05-2015 έγγραφα του Τμήματος Δια
βίου Μάθησης, παιδείας και απασχόλησης Π.Ε. Αργολίδας με τους
συνημμένους σε αυτά πίνακες νέων δρομολογίων.
2. Τις με αρ. 831/2015 & 906/2015 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Το γεγονός ότι τα υφιστάμενα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δεν
εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς των υποψηφίων και προκύπτει η
ανάγκη μεταφοράς τους στα εξεταστικά κέντρα.
Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένη
οικονομική προσφορά, για τα εν λόγω δρομολόγια όπως φαίνονται στους
παρακάτω Πίνακες του παραρτήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας μέχρι την Τετάρτη 13/05/2015 και ώρα 15:30 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά στην
οποία θα αναγράφονται οι α/α των δρομολογίων για τα οποία υποβάλλεται η
προσφορά, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που θα εκτελέσει το κάθε
δρομολόγιο καθώς και το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης (χωρίς δεκαδικά
ψηφία).

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top